Parafia Barbara - Zabrze

Komunikaty

27.12.2015r. List Pasterski Episkopatu Polski na Niedzielę Świętej Rodziny
RODZINA – SZKOŁĄ MIŁOSIERDZIA

 

List Pasterski Episkopatu Polski na Niedzielę Świętej Rodziny

27 grudnia 2015 roku


 

Drodzy Siostry i Bracia!

 

Trwając w zadumie nad ubogim żłóbkiem, wpatrujemy się w pogodne twarze Dzieciątka Jezus, Maryi i Józefa. W naszych domach przeżywamy tajemnicę Bożego Narodzenia, która prowadzi każdego człowieka do podstawowego pytania o miłość. Ojciec posyła do nas swojego Syna, aby zaświadczył o miłości i głosił Ewangelię o Bogu bogatym w miłosierdzie.

W obecnym roku przeżywaliśmy jako Kościół XIV Zwyczajny Synod Biskupów, którego temat brzmiał: „Powołanie i misja rodziny w Kościele i świecie współczesnym”. Refleksja synodalna prowadziła do zgłębienia tajemnicy ludzkiej miłości wyrażającej się w małżeństwie i rodzinie. Wdzięczni za to wydarzenie, chcemy iść razem jako wspólnota wierzących i realizować powołanie do świętości, którym Bóg nas obdarzył.

Młodzi ludzie pytani o ideał szczęścia, niezmiennie odpowiadają, że chcieliby zawrzeć małżeństwo i założyć szczęśliwą rodzinę. Niestety, jak możemy to zaobserwować, z różnych powodów część z nich nie spełnia swoich marzeń, uciekając przed odpowiedzialnością. Synod, odnosząc się do tej rzeczywistości, wskazał, że źródłem takich decyzji jest często lęk przed przyszłością, wyrażający się w niechęci do podejmowania stałych zobowiązań. Potrzeba więc świadectwa radosnych i świętych małżeństw, dzięki któremu ludzie młodzi, ale także i małżonkowie przeżywający kryzysy uwierzą w miłość.

Liturgia słowa prowadzi nas dzisiaj do odkrywania rodzinnego szczęścia. Jego źródłem są wzajemne relacje otwarte na obecność Boga i drugiego człowieka. Wspólna modlitwa, posiłek przy jednym stole, rodzinne świętowanie sprawiają, że odkrywamy radość bycia ze sobą i dla siebie. Niestety wielu rodziców ze smutkiem stwierdza, że nie mają czasu ani dla współmałżonka, ani dla swoich dzieci. Brak rozmowy, wspólnego spędzania wolnego czasu często skutkuje nieufnością i załamaniem się relacji rodzinnych. Nie można tworzyć trwałej wspólnoty, jeżeli brakuje zrozumienia i szacunku. Wyrażają się one w uważnym słuchaniu drugiego, w chęci pomocy i podjęciu odpowiedzialności każdego z członków rodziny za powierzone mu obowiązki.

Wiemy jednak dobrze, że wzajemny szacunek nie wystarczy do tworzenia relacji rodzinnych. Każdy człowiek potrzebuje miłości i jest zdolny do jej realizacji. Jak przypomniał Sobór Watykański II w dokumencie Gaudium et spes, człowiek „[…] nie może odnaleźć się w pełni inaczej jak tylko przez bezinteresowny dar z siebie samego” (Gaudium et spes, 24). Ten, kto kocha, nie musi się niczego obawiać, bo rozumie, że tylko poprzez dar z siebie może zapewnić drugiej osobie szczęście. Oddanie się sobie wzajemnie i zdolność do bezinteresownej miłości biorą swój początek w Bożym akcie stwórczym. Bóg bowiem nie chciał, aby człowiek był sam, ale uzdolnił jego serce do miłości. Święty Jan Paweł II w adhortacji Familiaris consortio, mówiąc o zadaniach rodziny chrześcijańskiej, stwierdził, że pierwszym wśród nich jest tworzenie wspólnoty osób (por. FC,18). To doświadczenie jedności i bliskości staje się okazją do przeżywania prawdziwej radości wiary. Małżeństwo nie jest rzeczywistością smutku i niesienia ciężarów ponad siły, nie jest problemem, ale jest szansą dla każdego z członków rodziny na pełny rozwój. Ojciec Święty Franciszek wielokrotnie wzywał małżonków chrześcijańskich do radości wiary, która promieniuje i przemienia cały świat.

Do tej rzeczywistości wracali ojcowie synodalni. Omawiając problemy współczesnych małżeństw i rodzin, podkreślali, że w wielu przypadkach to egoizm i skrajny subiektywizm stoi na przeszkodzie do zawarcia sakramentalnego małżeństwa. Dlatego konieczna jest stała i systematyczna formacja małżeństw i rodzin, które ożywione duchem wiary poprowadzą swoje dzieci ku Chrystusowi. Wiara pozwala człowiekowi otworzyć się na cud miłosierdzia Bożego i wprowadza go na drogę przebaczenia. Dziś, gdy tak wiele jest zagubionych małżeństw, gdy wiele z nich niemal zatraciło świadomość ostatecznego znaczenia życia małżeńskiego i rodzinnego, trzeba przypominać, że małżeństwo sakramentalne jest komunią pomiędzy Bogiem i ludźmi. Osoby żyjące w małżeństwie nie zostają same i nie są skazane wyłącznie na siebie, ale żyją w obecności Boga, czerpiąc z łaski sakramentalnej.

Odkrywając prawdę o człowieku stworzonym przez Boga, chcemy razem z uczestnikami synodu zdecydowanie przypomnieć, że małżeństwo to – zawsze i wyłącznie – relacja dwóch osób, mężczyzny i kobiety, którzy łączą się ze sobą w jednym i nierozerwalnym przymierzu i są otwarci na owoc swojej miłości, którym są dzieci. Jakiekolwiek próby wprowadzania innych definicji małżeństwa i rodziny spotykają się z naszym zdecydowanym sprzeciwem. Zachęcamy rodziny, aby odważnie odrzucały zakusy zwolenników ideologii gender, którzy próbują narzucić poglądy niezgodne z naturą człowieka.

Podczas synodu wielokrotnie podkreślano konieczność towarzyszenia na drodze wiary dzieciom, młodzieży, małżeństwom i rodzinom. Musi być ono oparte na wspólnym odkrywaniu obecności Jezusa Chrystusa w życiu każdego człowieka. Pierwszymi świadkami wiary są rodzice, którzy mają obowiązek przekazywania jej swoim dzieciom. Nikt i nic nie może zastąpić rodziców w tym zadaniu. Święty Jan Paweł II napisał w Familiaris consortio: „Rodzina chrześcijańska jest pierwszą wspólnotą głoszenia Ewangelii osobie ludzkiej, która jest w stałym rozwoju, i doprowadzenia jej, poprzez stopniowe wychowanie i katechezę, do pełnej dojrzałości ludzkiej i chrześcijańskiej” (FC, 2).

Żadna rodzina, nawet najszczęśliwsza, nie powinna jednak zamykać się na inne wspólnoty i zapominać o obowiązku dzielenia się Ewangelią. Wychodząc temu naprzeciw, ojcowie synodalni proponowali, aby w każdej parafii powstały wspólnoty małżeńskie i rodzinne, które spotykałyby się systematycznie na modlitwie, pogłębiałyby swoją formację i głosiły Dobrą Nowinę we własnym środowisku.

Obrady synodu prowadziły także do podkreślenia uzdrawiającej siły miłosierdzia. W Roku Miłosierdzia, który ustanowił Papież Franciszek, jesteśmy zaproszeni do tego, aby nie tylko częściej korzystać z daru przebaczenia w sakramencie pokuty i pojednania, ale także okazać się miłosiernymi dla naszych braci i sióstr, którzy zawinili wobec nas. Rodzina jest przecież pierwszą szkołą miłosierdzia, w której uczymy się praktykować uczynki miłosierne względem ciała i duszy na wzór naszego Mistrza Jezusa Chrystusa.

Zachęcamy do modlitwy w intencji małżeństw i rodzin, zwłaszcza tych, które przeżywają problemy, którym grozi rozpad, w których brakuje jeszcze bezinteresownej miłości. Naszą modlitwą powinniśmy ogarnąć te kobiety, które z różnych względów zdecydowały się na zabicie swojego nienarodzonego dziecka. Prośmy także o miłosierdzie dla mężczyzn, którzy nie potrafili wziąć odpowiedzialności za nowe życie i zachęcali do aborcji dziecka lub ją finansowali. Jesteśmy zaproszeni przez papieża Franciszka, aby – nie wpadając w pokusę łatwego osądzania i potępiania – nieść wszystkim posługę miłosierdzia.

Miłosierdzie możemy czynić tylko w prawdzie. Dlatego przypominamy, że nauczanie Kościoła oparte na Słowie Bożym i Tradycji odnośnie do osób rozwiedzionych a żyjących w nowych związkach zostaje podtrzymane. Osoby te nie mogą przyjmować Komunii św., ponieważ nie żyją w związku sakramentalnym. Niemożność przyjmowania sakramentu Eucharystii nie ma charakteru wykluczającego czy dyskryminującego, ale odzwierciedla tylko obiektywną sytuację tych osób w Kościele. Zachęcamy ich do uczestniczenia we Mszy Świętej, rozważania Słowa Bożego, wytrwania na modlitwie, włączania się w dzieła miłosierdzia i w pracę na rzecz wspólnot parafialnych. Nikogo nie potępiamy, a jako ludzie wierzący chcemy prowadzić do spotkania z przebaczającym Chrystusem. Dlatego zapraszamy do modlitwy w intencji małżonków i dzieci, których dotknął dramat rozpadu małżeństwa, a także do ofiarowania im naszego wsparcia. Przypominamy rozwiązania zawarte w Familiaris consortio i prosimy, aby wierni stosowali się do tych zaleceń, w myśl których do Komunii św. nie mogą przystąpić osoby rozwiedzione, żyjące w nowym związku, jeżeli nie otrzymały stwierdzenia nieważności małżeństwa i nie zawarły sakramentalnego związku małżeńskiego.

W przypadku braku stwierdzenia nieważności małżeństwa wierny pragnący przystąpić do Komunii św., powinien zerwać grzeszną relację. Owszem, istnieją sytuacje szczególne, kiedy po ludzku rozstanie wydaje się niemożliwe, np. ze względu na konieczność wychowania dzieci z nowego związku. W takich przypadkach osoby po rozwodzie, żyjące w nowym związku, mogą przyjąć Komunię św. pod warunkiem, że „postanawiają żyć w pełnej wstrzemięźliwości, czyli powstrzymywać się od aktów, które przysługują wyłącznie małżonkom” (Familiaris consortio, 84).

W dzisiejsze święto dziękujemy wszystkim małżeństwom i rodzinom, które pomimo trudności trwają przy Chrystusie i z wiarą pokonują piętrzące się przed nimi problemy. Chcemy zachęcić ich, aby – jak Święta Rodzina z Nazaretu – budowali swoje życie w oparciu o dar z siebie i codziennie okazywane miłosierdzie. Jak słyszeliśmy we fragmencie Ewangelii według św. Łukasza, Jezus posłuszny swoim rodzicom wzrastał w mądrości, w latach, w łasce u Boga i ludzi (por. Łk 2,52).

Życząc wszystkim rodzinom, aby ten zbliżający się Rok Pański 2016 stał się okazją do autentycznego duchowego wzrostu, z serca błogosławimy.

 

Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce

obecni na 371. Zebraniu Plenarnym

Konferencji Episkopatu Polski na Jasnej Górze

w dniu 26 listopada 2015 r.

 

 

 

Za zgodność:

+ Artur G. Miziński

Sekretarz Generalny KEP


21.12.2015r. Jasełka 2015

 
Kto przeżywał z nami tegoroczne Jasełka ten dotknął ponownie tajemnicy Bożego Narodzenia.

Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 pod przewodnictwem pani katechetki i po wielodniowych przygotowaniach poprzez przedstawienie Jasełek i śpiew kolęd wprowadzili nas w świąteczny nastrój.

Występem były przejęte nie tylko dzieci ale też dorośli: rodzice, dziadkowie, pedagodzy naszej szkoły, dyrektor szkoły Marek Kaczyński, mieszkańcy naszej parafii oraz goście.

Bądźmy dumni z naszych młodych aktorów, śpiewaków, muzyków. Pamiętajmy że poświęcili swój czas na przygotowanie strojów, dekoracji, szereg prób.

Na koniec pani Kanz zdała relację z akcji "SZLACHETNA PACZKA" prowadzonej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 i w imieniu obdarowanej rodziny serdecznie podziękowała. 

Zapraszamy do galerii.

   
19.12.2015r. Betlejemskie Światło Pokoju

Światło z Betlejem !

Historia akcji
Betlejemskie Światło Pokoju zorganizowano po raz pierwszy w 1986 roku w Linz, w Austrii, jako część bożonarodzeniowych działań charytatywnych. Akcja nosiła nazwę „Światło w ciemności”. Rok później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy.
Każdego roku dziewczynka lub chłopiec odbiera Światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Następnie Światło transportowane jest do Wiednia za pośrednictwem Austrian Airlines. W Wiedniu ma miejsce ekumeniczna uroczystość, podczas której Płomień jest przekazywany mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych z wielu krajów europejskich.
Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 r. Tradycją stało się, że ZHP otrzymuje Światło od słowacich skautów. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji, raz w Polsce.
Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ – do Danii.

W tym roku światełko niesie przesłanie "Zauważ człowieka". 
Dotarło do Polski 13 grudnia, a do naszego miasta 18 grudnia br.

We wtorek w trakcie rorat harcerze przekażą Betlejemskie Światło Pokoju naszej parafii.
Chciejmy przyjąć ten piękny symbol.19.12.2015r. Kolędowanie w katowickim Spodku

„Betlejem w Spodku” powraca do Katowic. 29 grudnia br. spotkamy się na rodzinnym koncercie, aby nie tylko wspólnie kolędować, podzielić się opłatkiem, ale przede wszystkim wziąć udział w wyjątkowym, pełnym świątecznego ciepła wydarzeniu muzycznym. 

Wystąpią gwiazdy krajowej estrady – Natalia Kukulska, Natalia Niemen, Kuba Badach, Mietek Szcześniak i Piotr Cugowski wraz z chórem TGD i dzieciakami. 

Artyści wykonają repertuar złożony z kolęd pochodzących z różnych stron świata m.in.: z Ukrainy, Austrii, Francji, Anglii, Wenezueli, Puerto Rico, Ameryki Północnej i  Afryki. 

Nie zabraknie oczywiście najpiękniejszych polskich kolęd, w specjalnie na tę okazję przygotowanych aranżacjach. Spotkajmy się razem, aby zaśpiewać Jezusowi, narodzonemu w Betlejem. 

Co więcej, uczestnik koncertu otrzyma przed wejściem do Spodka płytę CD pt. „Kolędy świata”, zawierającą 26 utworów w wykonaniu TGD i gości: Anny Marii Jopek, Natalii Niemen i Kuby Badacha.

Bilety w cenie: 45 zł, 55 zł, 65 zł i 85 zł do nabycia za pośrednictwem naszego ks. proboszcza.17.12.2015r. Roraty i świeca roratnia

Skąd wzięła się nazwa roraty i dlaczego świece nazywamy "świecami roratnimi"? 

Nazwa "roraty" pochodzi od pierwszych słów pieśni towarzyszącej rozpoczęciu Mszy św. w okresie Adwentu: "Rorate coeli de super... (niebiosa rosę spuśćcie nam z góry...)". W Polsce najstarsze ślady Mszy św. Roratniej sięgają XIII w. Według zachowanych dokumentów Msza św. roratnia gromadziła liczne rzesze wiernych w katedrze wawelskiej. Wszystkie stany państwa (król, duchowieństwo, senatorowie, szlachta, rycerze, mieszczanie i chłopi, kolejno zapalali jedną świecę siedmioramiennego świecznika wypowiadając słowa: "jestem gotowy na sąd Boski". Dzisiaj, w nawiązaniu do tej pięknej, średniowiecznej tradycji, symbolem naszej gotowości na przyjście Jezusa są cztery świece zapalane w kolejne tygodnie Adwentu. 

Świeca roratnia (zwana też roratką) jest jeszcze jednym ważnym symbolem w naszej liturgii. Ta płonąca świeca, ozdobiona często niebieską wstęgą, przypomina nam postać Maryi, Matki Jezusa, która jest dla nas najlepszym przykładem gotowości na przyjęcie oczekiwanego Mesjasza. 

ks. Krzysztof Gajewski SDS 

08.12.2015r. Nadzwyczajny Szafarz Komunii Świętej

Dzisiaj w święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny ustanowiony został przez biskupa naszej diecezji do posługi w naszej parafii Nadzwyczajny Szafarz Komunii Świętej.
Podczas uroczystej mszy Świętej w katedrze w Gliwicach biskup Jan Kopiec pobłogosławił 20 kolejnych szafarzy, którzy mają pomagać nieść komunię Świętą chorym, ale też pomagać w rozdzielaniu jej podczas eucharystii.
Panu Waldemarowi życzymy wytrwałości i obiecujemy modlitwę.

06.12.2015r. Odpust Parafialny

Ależ pięknie było ... 
Podziękowania przede wszystkim dla ks. dr Roberta Chudoby, który przewodniczył w tym roku naszej uroczystości odpustowej.
Podziękowania dla pocztów sztandarowych: Bractwa Kurkowego z Zabrza, Bractwa Kurkowego z Bytomia, Górnikom, Mariankom.
Podziękowania dla ministrantów, Pana kościelnego, Pana organisty.
Podziękowania dla tych, którzy przygotowali kościół. 
Podziękowania dla Rady Parafialnej i nie tylko za przygotowanie słodkiego poczęstunku, kawy i herbaty w naszej salce parafialnej.
Podziękowania też dla Parafian i gości za przybycie i oddanie czci św. Barbarze patronce górników.

SERDECZNE BÓG ZAPŁAĆ

04.12.2015r. Nasza Patronka - Święta Barbara

Kult św. Barbary


Żywot świętej

Według legendy św. Barbara była piękną córką bogatego poganina 

Dioskura z Heliopolis w Bitynii (płn. cz. Azji Mniejszej). Ojciec wysłał ją na 

naukę do Nikomedii. Tam zetknęła się z chrześcijaństwem. Prowadziła 

korespondencję z wielkim filozofem i pisarzem Orygenesem z Aleksandrii. 

Pod jego wpływem przyjęła chrzest i złożyła ślub czystości. Ojciec 

dowiedziawszy się o tym, pragnąc wydać ją za mąż i złamać opór 

dziewczyny, uwięził ją w wieży. Jej zdecydowana postawa wywołała w nim 

wielki gniew. Barbara była głodzona i straszona, żeby wyrzec się wiary. Kiedy to nie 

poskutkowało, ojciec zaprowadził ją do sędziego i oskarżył. Sędzia rozkazał najpierw 

Barbarę 

ubiczować, jednak jej chłosta wydała się jakby muskaniem pawich piór. W nocy miał ją 

odwiedzić anioł, zaleczyć jej rany i udzielić Komunii św. Potem sędzia kazał Barbarę bić 

maczugami, przypalać pochodniami, a wreszcie obciąć jej piersi. Chciał ją w takim stanie 

pognać ulicami miasta, ale wtedy zjawił się anioł i okrył jej ciało białą szatą. Wreszcie sędzia 

wydał wyrok, by ściąć Barbarę mieczem. Wykonawcą tego wyroku miał się stać ojciec 

Barbary, Dioskur. Podobno ledwie odłożył miecz, zginął rażony piorunem. Barbara poniosła 

męczeńską śmierć w Nikomedii (lub Heliopolis) ok. 305 roku.

W wieku VI cesarz Justynian sprowadził relikwie św. Barbary do Konstantynopola. Stąd 

zabrali je Wenecjanie w 1202 roku do swojego miasta, by je z kolei przekazać miastu 

Torcello, gdzie się znajdują w kościele Św. Jana Ewangelisty.


06.06.2015r. X Niedziela zwykła

Bóg pyta Adama: "gdzie jesteś?" I to pytanie stawia każdemu z nas. Dobrze jest od czasu do czasu zapytać samego siebie, gdzie jestem, w jakim miejscu swojego życia się znalazłem. I tylko od odpowiedzi na to pytanie zależy, co z sobą zrobię, w jakim kierunku poprowadzę swoje życie. Bo, żeby ruszyć w drogę, trzeba najpierw zorientować się, gdzie jestem.

04.06.2015r. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej

Procesja eucharystyczna jest pięknym świadectwem wiary. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14