Grupy parafialne - Parafialna Rada DuszpasterskaRada duszpasterska to grono osób świeckich, które mają za zadanie doradzać proboszczowi w podejmowaniu decyzji duszpasterskich i gospodarczych
 
Osoby, które wchodzą w skład Naszej Parafialnej Rady Duszpasterskiej (kadencja 2014-2019):

- Marek Głogowski
Wioletta Hodyl
Beata Kulasa

Marzanna Meżykowska
Anita Nawrocka
Jadwiga Orzechowska
Adolf Sadło
Waldemar Szablicki
Władysław Szydło


Konto parafialne: 

PKO BP w Bytomiu

7910 2023 6800 0028 0204 9128 63Statut Parafialnej Rady Duszpasterskiej diecezji gliwickiej
  
1. Celem Parafialnej Rady Duszpasterskiej (PRD) jest wspomaganie proboszcza, jako jej przewodniczącego, w sprawach dotyczących całokształtu życia parafialnego.
2. Kadencja PRD trwa 5 lat.
3. Członkiem PRD może zostad jedynie katolik, zaangażowany w życie parafii oraz posiadający społeczny autorytet.
4. Członkowie PRD powinni byd dobierani według kryteriów: reprezentatywności, kompetencji oraz przydatności.
5. Proboszczowi, po konsultacji z dotychczasowymi członkami PRD, przysługuje prawo prezentacji całej wspólnocie parafialnej kandydatów na członków nowej PRD.
6. Ilość członków PRD powinna byd adekwatna do wielkości parafii: a) maksimum 10 członków w parafiach do 2 tys. wiernych, b) maksimum 15 członków w parafiach do 5 tys. wiernych, c) maksimum 20 członków w parafiach do 10 tys. wiernych, d) maksimum 30 członków w parafiach powyżej 10 tys. wiernych.
7. W skład PRD wchodzą członkowie: a) z urzędu:  kapłani pracujący w parafii oraz rektorzy kościołów znajdujący się w jej granicach  przedstawiciele zgromadzeo zakonnych i instytutów świeckich zamieszkujących i pracujących na terenie tej parafii b) z nominacji:  przedstawiciele parafialnych grup, stwarzyszeńoa i ruchów jak: nadzwyczajny szafarz udzielania Komunii świętej, katecheta, Caritas, KSM, duszpast. rodzin, SRK itp.  inni parafianie dobrani ze względu na ich zaangażowanie w parafii oraz kompetencje zawodowe c) z wyboru parafian.
8. Członkowie PRD z poprzedniej kadencji mogą być ponownie wybrani. Należy przestrzegać zasady, że po udziale w dwu kolejnych kadencjach PRD, dany członek nie powinien być członkiem rady z wyboru.
9. W skład PRD przynajmniej połowa członków wchodzi z wyboru parafian.
10. Członkowie PRD powinni utworzyć sekcje odpowiedzialne za poszczególne odcinki życia parafialnego. Należy powołać następujące sekcje: a) katechetyczno - młodzieżową b) charytatywną c) liturgiczną d) ekonomiczno - gospodarczą i inne
11. W uzasadnionym przypadku, proboszcz po konsultacji z dziekanem, może odwołać członka Rady i na jego miejsce powołać inną osobę. W przypadku odejścia członka Rady z wyboru na skutek śmierci, rezygnacji przyjętej przez Radę lub niemożliwości wykonywania funkcji, w jego miejsce wchodzi ten, który otrzymał kolejno największą ilośd głosów uwidocznioną w zestawieniu powyborczym. Na rozwiązanie całej PRD przed upływem kadencji proboszcz musi uzyskad pisemną zgodę Kurii Diecezjalnej.
12. Z chwilą wakansu na urzędzie proboszcza, działalności PRD ulega zawieszeniu. Nowy proboszcz, po upływie miesiąca czasu od objęcia parafii, może w razie potrzeby wystąpid do Kurii Diecezjalnej o rozwiązanie dotychczasowej PRD i o powołanie jej nowego składu. 13. Przynależnośd do PRD jest funkcją honorową i z racji jej pełnienia nie należy się żadne wynagrodzenie.
14. Zebrania PRD zwołuje proboszcz i im przewodniczy. Rada posiada jedynie głos doradczy.
15. Ewentualne nieporozumienia powstałe między PRD, a proboszczem rozstrzyga Dziekan. Władzą odwoławczą od decyzji Dziekana jest Kuria Diecezjalna.
16. Członkowie PRD mają obowiązek wspierania proboszcza w poczynaniach związanych z prowadzeniem parafii.
17. Proboszcz powinien przedstawić PRD inicjatywy duszpasterskie i gospodarcze oraz zasięgnąć opinii na ich temat. Podjęte inicjatywy Rada powinna wspierać i pomagać w ich realizacji. 18. Członkowie PRD powinni troszczyć się o pogłębienie swojej formacji zgodnie z nauką Kościoła, poprzez obowiązkowe uczestniczenie w spotkaniach ogólnodiecezjalnych, rejonowych lub dekanalnych, służących temu celowi.
19. Ważniejsze ustalenia PRD winny być podane do wiadomości całej wspólnocie parafialnej.
20. Członkowie PRD składają na ręce proboszcza przyrzeczenie wykonywania swojej posługi zgodnie ze swoim sumieniem oraz przepisami prawa kanonicznego.
21. Z każdego posiedzenia PRD należy sporządzid protokół. Protokoły przechowuje się w kancelarii parafialnej. Podlegają one wizytacji dziekańskiej i biskupiej.
22. Członkowie PRD spotykają się z biskupem przeprowadzającym wizytację kanoniczną i informują go o sprawach związanych z działalnością parafii.